1. akim2040 11 14.08.19 16:19

!
. 1, 2

.
, . .	. ,
	. ,
	. ,
	. ,
	. ,
	. 

	(
		(2019, 5, 10, 2, 6, 49) ,
		(2019, 5, 10, 2, 41, 4) ,
		"358" ,
		" " ,
		 ,
		 
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 2, 6, 49),
		(2019, 5, 10, 2, 41, 4),
		"358",
		" ",
		,
		
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 2, 41, 4),
		(2019, 5, 10, 3, 52, 45),
		"358",
		" ",
		,
		
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 3, 52, 45),
		(2019, 5, 10, 4, 30, 30),
		"358",
		" ",
		,
		
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 3, 52, 45),
		(2019, 5, 10, 4, 30, 30),
		"358",
		" ",
		,
		
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 4, 30, 30),
		(2019, 5, 10, 4, 45, 23),
		"358",
		"",
		,
		
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 4, 37, 0),
		(2019, 5, 10, 4, 45, 1),
		"358",
		"",
		,
		
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 4, 45, 23),
		(2019, 5, 10, 4, 45, 1),
		"358",
		" ",
		,
		
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 4, 45, 23),
		(2019, 5, 10, 4, 45, 1),
		"358",
		" ",
		,
		) 

 
	
:
+
4. Sashares 17 14.08.19 16:46
(1), :

	. ,
	. ,
	. ,
	. ,
	. ,
	. ,
	. 
 1

	(
		(2019, 5, 10, 2, 6, 49) ,
		(2019, 5, 10, 2, 41, 4) ,
		"358" ,
		" " ,
		 ,
		 ,
		" " 
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 2, 6, 49),
		(2019, 5, 10, 2, 41, 4),
		"358",
		" ",
		,
		,
		" "
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 2, 41, 4),
		(2019, 5, 10, 3, 52, 45),
		"358",
		" ",
		,
		,
		" "
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 3, 52, 45),
		(2019, 5, 10, 4, 30, 30),
		"358",
		" ",
		,
		,
		" "
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 3, 52, 45),
		(2019, 5, 10, 4, 30, 30),
		"358",
		" ",
		,
		,
		" "
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 4, 30, 30),
		(2019, 5, 10, 4, 45, 23),
		"358",
		"",
		,
		,
		" "
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 4, 37, 0),
		(2019, 5, 10, 4, 45, 1),
		"358",
		"",
		,
		,
		" "
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 4, 45, 23),
		(2019, 5, 10, 4, 45, 41),
		"358",
		" ",
		,
		,
		" "
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 4, 45, 41),
		(2019, 5, 10, 4, 45, 43),
		"358",
		" ",
		,
		,
		" ") 
;

////////////////////////////////////////////////////////////­////////////////////

	1. ,
	(Null(2.,(3999,1,1))) ,
	 
 

	1 1
	 1 2
	 1.<=2.
	 2.

1.

 
	1.
;

////////////////////////////////////////////////////////////­////////////////////////

	1. ,
	1. ,
	1. ,
	1. ,
	1. ,
	1. ,
	
		 NULL(., ) = 
			 " "
		 " "
	 1

	1 1
		  
		 1. >= .
			 1. <= .
			
 
	
	
+
:
2. login1020 45 14.08.19 16:37
(1) , .
- .
+
3. akim2040 11 14.08.19 16:43
(2) , , " " " "
+
4. Sashares 17 14.08.19 16:46
(1), :

	. ,
	. ,
	. ,
	. ,
	. ,
	. ,
	. 
 1

	(
		(2019, 5, 10, 2, 6, 49) ,
		(2019, 5, 10, 2, 41, 4) ,
		"358" ,
		" " ,
		 ,
		 ,
		" " 
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 2, 6, 49),
		(2019, 5, 10, 2, 41, 4),
		"358",
		" ",
		,
		,
		" "
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 2, 41, 4),
		(2019, 5, 10, 3, 52, 45),
		"358",
		" ",
		,
		,
		" "
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 3, 52, 45),
		(2019, 5, 10, 4, 30, 30),
		"358",
		" ",
		,
		,
		" "
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 3, 52, 45),
		(2019, 5, 10, 4, 30, 30),
		"358",
		" ",
		,
		,
		" "
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 4, 30, 30),
		(2019, 5, 10, 4, 45, 23),
		"358",
		"",
		,
		,
		" "
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 4, 37, 0),
		(2019, 5, 10, 4, 45, 1),
		"358",
		"",
		,
		,
		" "
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 4, 45, 23),
		(2019, 5, 10, 4, 45, 41),
		"358",
		" ",
		,
		,
		" "
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 4, 45, 41),
		(2019, 5, 10, 4, 45, 43),
		"358",
		" ",
		,
		,
		" ") 
;

////////////////////////////////////////////////////////////­////////////////////

	1. ,
	(Null(2.,(3999,1,1))) ,
	 
 

	1 1
	 1 2
	 1.<=2.
	 2.

1.

 
	1.
;

////////////////////////////////////////////////////////////­////////////////////////

	1. ,
	1. ,
	1. ,
	1. ,
	1. ,
	1. ,
	
		 NULL(., ) = 
			 " "
		 " "
	 1

	1 1
		  
		 1. >= .
			 1. <= .
			
 
	
	
+
5. akim2040 11 14.08.19 16:49
(4) . .
+
6. login1020 45 14.08.19 16:58
(4) 100 ? 100 ?
, ) " = "
" = "
, .
+
7. Sashares 17 14.08.19 17:05
(6)
100 ? 100 ?

?
m-serg74; +1
9. spacecraft 14.08.19 17:11
(6) . . , .
+
10. akim2040 11 14.08.19 17:19
(9) . .
+
17. login1020 45 14.08.19 21:54
(9) , ? , .
+
18. Sashares 17 14.08.19 23:54
(17) , ?
)
+
8. spacecraft 14.08.19 17:08
(1) :

	. ,
	. ,
	. ,
	. ,
	. ,
	. ,
	
		 .
			 .
		 NULL
	 ,
	
		 .
			 .
		 NULL
	 
	
 _

	(
		(2019, 5, 10, 2, 6, 49) ,
		(2019, 5, 10, 2, 41, 4) ,
		"358" ,
		" " ,
		 ,
		 
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 2, 6, 49),
		(2019, 5, 10, 2, 41, 4),
		"358",
		" ",
		,
		
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 2, 41, 4),
		(2019, 5, 10, 3, 52, 45),
		"358",
		" ",
		,
		
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 3, 52, 45),
		(2019, 5, 10, 4, 30, 30),
		"358",
		" ",
		,
		
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 3, 52, 45),
		(2019, 5, 10, 4, 30, 30),
		"358",
		" ",
		,
		
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 4, 30, 30),
		(2019, 5, 10, 4, 45, 23),
		"358",
		"",
		,
		
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 4, 37, 0),
		(2019, 5, 10, 4, 45, 1),
		"358",
		"",
		,
		
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 4, 45, 23),
		(2019, 5, 10, 4, 45, 1),
		"358",
		" ",
		,
		
	
	 
	
	
		(2019, 5, 10, 4, 45, 23),
		(2019, 5, 10, 4, 45, 1),
		"358",
		" ",
		,
		) 
;

////////////////////////////////////////////////////////////­////////////////////

	(_.) ,
	(_.) 
 _

	_ _
;

////////////////////////////////////////////////////////////­////////////////////

	_. ,
	_. ,
	_. ,
	_. ,
	_. ,
	_. ,
	
		 _. >= _.
				 _. <= _.
			 " "
		 " "
	 

	_ _,
	_ _
+
11. spacecraft 14.08.19 17:21
(8) . . (8) .
+
12. Sashares 17 14.08.19 17:22
(11) (4) =)
+
13. spacecraft 14.08.19 17:25
(12) (4) . , "" , .
+
14. Sashares 17 14.08.19 17:29
(13) , .
, , .. .
+
15. akim2040 11 14.08.19 17:42
(14) )) , .
, .
+
16. Sashares 17 14.08.19 17:50
(15) =)
+
19. danjer74 15.08.19 07:37
(1) , . . -.
+
20. akim2040 11 15.08.19 07:43
(19) , . ,
+
, , .
.  0.15 $m Dev
 1 $m Devv8
2 3  0.7 $m
. ?  3 $m Devv8::

1
-

1

120 000 .


1

100 000 . 150 000 .

- 1

140 000 . 200 000 .